انواع خزندگان در قرآن

یک خزنده با دو اسم در قرآن نام برده شدند، که آنها عبارتند از:

1- مار (الحیة)

این خزنده به این اسم فقط یک بار درقصۀ موسی (علیه السلام) در سورۀ طه ذکر شده است.

در سورۀ طه آمده است: (فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعَى)[1] {طه: 20}.

2- اژدها (الثعبان)

دو بار این لفظ در قرآن کریم تکرار شده است، هر دو بار در داستان عصای موسی آمده است، یک بار در سورۀ اعراف، و بار دیگر در سورۀ شعراء.

در سورۀ اعراف، آیۀ 107: (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ)[2].

در سورۀ شعراء، آیۀ 32: (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ).

فرق بین مار (الحیة) و اژدها (الثعبان) در این است، که در تعبیر قرآنی مقصود از الحیة مار کوچک و ثعبان اژدهای بزرگ می باشد.